top of page
ICON_PHOTO.png

Photography
& Video Production 

WonderLens Studio มีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอ รวมทั้งงานถ่ายภาพทางอากาศ และงานถ่ายภาพใต้น้ำด้วยอุปกรณ์คุณภาพสูง สามารถรองรับงานผลิตสื่อได้ทุกประเภท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเชี่ยวชาญการถ่ายภาพสถาปัตยกรรม ซึ่งเคยได้รับความไว้วางใจจากโรงแรม รีสอร์ท และบริษัทอสังหาฯ ขนาดใหญ่ คือ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มากกว่า 25 โครงการ

bottom of page