top of page
WEB-Title.png

นิทรรศการงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
10-21 กรกฏาคม 2566

 

ดาวน์โหลด e-Book
ข้อมูลนิทรรศการ

่วมตอบคำถาม
ลุ้นรางวัลมากมาย

กติกาการร่วมกิจกรรม

1. ต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้ครบถ้วน

2. กดลิงค์ด้านบนและตอบคำถาม 3 ข้อให้ถูกต้อง หากตอบผิด สามารถตอบใหม่ได้

3. หมดเขตร่วมกิจกรรม วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 12:00 น. จับรางวัลและประกาศผลในงานตลาดนัดสุขใจ 

4. ผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละท่านที่ตอบถูก มีสิทธิรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

ดำเนินการโดย งานความร่วมมือระหว่างประเทศ กองเลขานุการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bottom of page